Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti BolenaTex s.r.o.,

IČO: 25736213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městském soudě v Praze, v oddíle C, vložka 65568,

adresa: Budečská 16/1028, 120 00 Praha 2,

telefon: 222 513 390,  

e-mail: info@bolenatex.cz

(dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bolenatex.cz.  

 • Závazné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, vymezeným právní úpravou kupní smlouvy dle ust. paragrafu 588 s násl. ve spojení s ust. paragraf 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “občanský zákoník”.
 • Kupující, který je podnikatel a nakupuje výrobky za účelem svého podnikání, se řídí obchodním zákoníkem a tyto podmínky se na něj nevztahují.

 

Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat zboží objednané kupujícím. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na internetové adrese www.bolenatex.cz. Dodací a platební podmínky jsou dále stanoveny v těchto obchodních podmínkách.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.bolenatex.cz (dále jen “e-shop”) jsou závazné. Odesláním objednávky uživatel internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je kupující vázán Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 • Kupující může svou objednávku zrušit (zasláním emailu nebo telefonicky) v případě, že zboží ještě nebylo ze strany prodávajícího zpracováno na základě požadavků kupujícího. 

 

Přeprava a dodání zboží

 • Prodávající je povinen odevzdat objednané zboží k přepravě nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Zboží je kupujícímu zasláno na uvedenou adresu prostřednictvím  Zásilkovny, a to způsoby: 
  • balíček na Zásilkovnu
  • balíček na adresu (Zásilkovna)
  • Možná je také předávka zboží v provozovně prodávajícího, a to po předchozí domluvě.
 • Kupující je povinen převzít dodané zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je možné zboží opětovně zaslat. V tomto případě je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při předání zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zboží v porušeném obalu nemusí kupující převzít. 

 

Cena zboží a platební podmínky

 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 • Kupující je povinen zaplatit za doručené zboží:
  • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Koněvova 17, Praha 3, 130 00. Při převzetí zboží osobně v provozovně není kupujícímu účtováno žádné balné ani poštovné.
  • Při využití dobírky u České pošty je účtováno poštovné a balné ve výši 184,-kč. Při využití jiného dopravce (Zásilkovna) je účtováno poštovné a balné ve výši 63,-kč jedná li se o doručení na pobočku Zásilkovny, či 94,-kč při doručení na dobírku na adresu zákazníka.
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, č.ú.: 154790818/0300, vedený u společnosti BolenaTex s.r.o., variabilním symbolem je číslo objednávky. Při převodu na účet je kupujícímu účtováno balné a poštovné v celkové výši 139,-Kč na území ČR jedná li se o Českou poštu a.s., při využití služby Zásilkovny pak činí doprava na pobočku Zásilkovny 90,-kč a 130,-kč při doručení na adresu zákazníka. Pokud se jedná o menší množství zboží, lze po potvrzení ze strany prodávajicího nastavit menší poštovné ve výši 50,-kč. Poštovné a balné na Slovensko činí doručení Zásilkovnou na její pobočku 140,-kč bez dobírky, a 179,-kč na adresu zákazníka. V případě zaplacení menší částky než kterou zákazník měl ( a obdržel v potvrzujicím e-mailu) mu bude stržen bankovní poplatek ve výši 150,-kč a peníze bez této částky mu budou vráceny zpět na účet. 
  • Při akci "20% sleva na vše" na našem eshopu se sleva vztahuje pouze na objednávky které jsou založeny přes eshop Bolenatex.cz s doprapravou na adresu nebo doručení na pobočku pošty. Nevztahuje se na osobní odběr. Sleva 20% se vztahuje pouze na označené produkty značkou "-20%" Sleva 20% neplatí na poštovné.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (viz předchozí bod). Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu kterou obdrží nejpozději do dvou týdnů elektronicky na email. 

 

Reklamace a reklamační řád

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu BolenaTex a právním řádem platným v ČR.
 • Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Společnost BolenaTex neručí za škody způsobené chybným zpracováním či neodbornou manipulací. Nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná.
 • Kupující je povinen dodané zboží řádně prohlédnout a v případě zjištěných závad neprodleně informovat prodávajícího e-mailem, poštou, nebo osobně. V oznámení o závadě zboží kupující uvádí číslo objednávky,  výstižně popisuje závadu zboží, případně fotografii a přikládá fakturu.
 • Společnost BolenaTex s.r.o neručí za vady vzniklé přepravcem.
 • Reklamované zboží musí být posláno v původním obalu, dopravu reklamovaného zboží k dodavateli (prodávajícímu) hradí vždy odběratel (kupující).
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Prodávající posoudí reklamaci a emailem vyrozumí kupujícího o jejích výsledcích nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. Reklamace bude vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Jako předmět reklamace budou uznány vady způsobené chybnou výrobou látky či galanterie a ostatního nabízeného sortimentu, dále vady materiálu nebo jeho nepřesné vyměření.
 • Nepřebíráme odpovědnost za odchylky odstínů barev mezi fotografiemi na internetu a zaslaným zbožím. V této souvislosti výslovně doporučujeme využít možnost objednání vzorků. Běžné barevné odchylky nebo rozdíly struktury zboží mezi vzorkem a zaslaným zbožím, případně mezi jednotlivými zásilkami jsou nevyhnutelné a nejsou vadou zboží.
 • V případě uznané reklamace hradí náklady na reklamaci dodavatel, v případě zamítnuté reklamace hradí náklady na reklamaci odběratel.
 • Odběratel má právo na vrácení peněz v případě, že reklamované zboží nelze vyměnit za nové. 

 

Záruční podmínky

 • Na zboží poskytované společností BolenaTex se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců a nabývá účinku dnem převzetí zboží kupujícím.
 • Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby chybou výroby, či vadou materiálu. Pouze tyto příčiny mohou být předmětem případné reklamace.
 • Záruka se nevztahuje na nadměrné opotřebení zboží vzniklého v důsledku nesprávného používání.  

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující je podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • U zboží střiženého na míru je zákazník zbaven práva na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů bez udání důvodu! Dle §53 odstavce 8 Občanského zákoníku se právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující povinnost písemně oznámit tuto skutečnost společnosti BolenaTex s.r.o. V tomto písemném oznámení kupující uvádí číslo objednávky a kusy zboží.
 • Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, je povinen vrátit převzané zboží zpět prodávajícímu v původním stavu, tj.: originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené, spolu s fakturou ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 • Prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží uvedenou v kupní smouvě. Tato cena může být snížena o náklady prodávajícího spojené s vyřízením reklamace, případně o náklady spojené s opakovaným doručováním zboží kupujícímu.

 

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, která je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Prodávající používá tyto údaje za účelem realizace práv a povinností (vyplývajících z) kupní smlouvy a neposkytuje je třetím osobám.
 • Kupující je povinen uvádět do kupní smlouvy své osobní údaje správně a pravdivě a v případě jakékoliv změny osobních údajů v kupní smlouvě informuje neprodleně prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

 • Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek.
Úvodní strana